Posts by nyborgmortensen@gmail.com

Lokale borgere frarøves hørringsretten

Læserbrev:

Der er skrevet meget for og imod poolhusene i Marielyst Ferieby, men der er ingen tvivl om, at byggetilladelserne er givet på forkert grundlag. Der mangler respekt for borgernes og grundejernes rettigheder til at være en del af planprocessen, hvis det nuværende byggeri retliggøres med en ny lokalplan.
Borgmester John Brædder og udvalgsformand Peter Bring-Larsen har med flere læserbreve forsøgt at negligere sagens alvor. Brædder udtaler, at kommunen har brugt mange penge på rådgivning, som man har rettet sig efter, og at klagerne ikke havde opsættende virkning. MEN en konstatering er, at kommunens ledelse ikke har lyttet til borgerne og heller ikke til den interne rådgivning, der gik i mod det, som nogen formentligt har lovet Skanlux.
Det burde være helt klart både for kommunen som myndighed og for politikerne, at ved udvikling af et område med nyt byggeri skal den gældende lokalplans formål og principper selvfølgelig overholdes!
Med Planklagenævnets afgørelse den 28/1 d.å. er Byrådets afgørelse om, at sommerhusene i Marielyst Ferieby er i overensstemmelse med lokalplan nr. 19 ophævet, og byggeriet er dermed opført ulovligt. At sætte gang i det ulovlige byggeri, – og lade det fortsætte trods afgørelsen, er udemokratisk og direkte imod Planlovens formål om, at offentligheden i videst muligt omfang skal inddrages i planlægningsarbejdet.
Nu forsøger John Brædder og Peter Bring-Larsen at beskrive historien, som om det er omsonst at følge den gældende lokalplan, for der kan alligevel bygges det samme eller flere huse, mener de og fortsætter – hovsa, den gældende lokalplan er heller ikke i overensstemmelse med eksisterende feriesommerhuse, som nu er privat ejede. De mener derfor, at sagen blot skal klares ved en retlig lovliggørelse, dvs. at der skal laves en ny lokalplan. Dette på trods af Planklagenævnet skriver i afgørelsen: Ejerforhold kan imidlertid ikke reguleres efter planloven. Det kan således ikke i sig selv tillægges vægt, om den ansøgte feriebebyggelse har en eller flere ejere. Dette må så også gælde for eksisterende bebyggelse.

Radikale Venstre er ikke imod store sommerhuse, såkaldte poolhuse, men de skal ikke dumpes ned i sommerhusområder med ganske almindelige familie-sommerhuse. Poolhusenes formål er tydeligvis udlejning til store grupper af mennesker og oftest til fest, og netop ikke familiesommerhuse, som John Brædder retorisk fejlagtigt prøver at fortælle offentligheden i læserbrevet af 22/2 d.å.

Planlægning af poolhusene bør ske gennem de processer, som Planloven foreskriver. Kommuneplanen skal revideres hvert 4. år, i den forbindelse bør områderne til poolhusene udpeges og debatten tages. Herefter kan detailplanlægningen følges op med lokalplaner. Borgerne vil hermed få mulighed for at deltage i debatten og blive hørt, før byggeriet er en realitet.

Ved at lovliggøre byggeriet retligt, dvs. ved en ny lokalplan, frarøver kommunen borgernes og grundejernes mulighed for at påvirke lokalplanprocessen i høringsfasen, – og høringen bliver så blot en farce.

Radikale vil prioritere sikkerhed på E55

Pressemeddelelse:

I et høringssvar til VVM-undersøgelsen vedr. E55, bakker vi i Radikale Venstre Lolland-Falster op om sikkerhedsforbedringerne i den såkaldte 0+ løsning, men foreslår den suppleret med en mindre 2+1 strækning. Vi mener ikke at en større kapacitetsudvidelse bør prioriteres. 

Der blev i VVM-undersøgelsen fremlagt tre løsningsforslag. En 2+2 løsning til 500 mio. kr., en 2+1 løsning til 450 mio. kr. og en 0+ løsning til 50 mio. kr.. For de to førstnævnte løsninger gør det sig gældende at, de begge er økonomisk tunge, har lange etableringsfaser og stor påvirkning af borgerne langs E55. 

For 0+ løsningen gør sig gældende at den ikke ændrer på problematikken med sikkerheden på E55-strækningen mellem Stubberupvej og Klodskovvej, den del af E55 der tidligere har været udlagt med tre spor. Her har E55 sin oprindelige bredde men nu kun med 2 spor, hvilket fører til farlige situationer i forbindelse med overhalinger, og desværre også resulteret i dødelige ulykker. 

Vi foreslår en kombination af løsningerne 0+ og 2+1
På baggrund af ovenstående foreslår vi i Radikale Venstre at tage udgangspunkt i 0+ løsningen, som har fokus på at skabe mere sikkerhed via forbedrede vejkryds og rundkørsler. Vi foreslår dog at supplere den med en vekslende 2+1 løsning på strækningen mellem Stubberupvej og Klodskovvej, for at skabe mulighed for sikre overhalinger af langsomme køretøjer. Da vejen i forvejen er bred på strækningen, forventer vi at ændringen til 2+1 på strækningen kan udføres til en rimelig pris.

”I vores iver for at finde en løsning, må vi ikke glemme at vi taler om en farlig strækning hvor der sker forfærdelige ulykker. Ulykker der hver gang rammer helt almindelige familier hårdt. Derfor er det vigtigt at vi vælger en løsning der hurtigt og effektivt tager fat på dette problem.” udtaler kandidat til kommunalvalget, Signe Skovgaard.

Større kapacitetsudvidelse bør ikke prioriteres
De seneste år har mange pendlere valgt at tage turen nordpå i bil frem for med toget, pga. de omfattende driftsforstyrrelser, som sporarbejdet på Sydbanen har ført med sig. Det har selvsagt givet øget trængsel på E55, men indenfor få år vil Sydbanen være færdigrenoveret og ovenikøbet opgraderet, så mange pendlere må forventes at forlade E55 igen til fordel for toget.

Mht. trafikmængden fra færgehavnen i Gedser, så må en stigning formodes at blive begrænset på sigt, da Femernforbindelsen, når den står færdig om ca. 8 år, vil tiltrække en del af trafikken.

Disse forhold taget i betragtning mener vi ikke at kapaciteten på E55 bør udvides i større omfang.”Man kan som kommunalpolitiker fristes til automatisk at gå efter den største investering (2+2 veje), da det jo finansieres af statens pengekasse og ikke kommunens, men vi står altså midt i en ambitiøs grøn omstilling, hvor det er den kollektive transport og cykelstier der bør have vores fokus og prioritering”, udtaler Radikale Venstres spidskandidat, Christian Nyborg Mortensen.

Styrk den grønne omstilling

Guldborgsunds natur skal være levende, også for de kommende generationer.

Defor skal vi bidrage til den grønne omstilling.

(mere…)